El Consell Pastoral

EL CONSELL PASTORAL PARROQUIAL

El Consell Pastoral Parroquial és un organisme estimat per l’Església com la millor forma de participació dels fidels a la nostra parròquia, en comunió amb el rector.
Un consell pastoral parroquial de pastoral (CPP) és un organisme molt important i volgut per l’Església a favor de la vida parroquial perquè és la millor forma de participació dels fidels en la parròquia, en comunió amb el rector.
El Consell Pastoral Parroquial el presideix el Sr. Rector de la parròquia i en formen part del consell els preveres, vicaris de la Parròquia, un representant de les Comunitats Religioses, un representant dels diferents equips i grups que realitzen la seva acció a la Parròquia, i segons les Normes de funcionament es renova cada ser temps.
Aquesta novetat institucional molt recomanada pel Concili Vaticà II (Christus Dominus 27, i Presbiterorum Ordinis, 7) està regulada bàsicament en el (dret canònic en els cc. 511-514).

Naturalesa
“Si és oportú, segons el parer del bisbe diocesà, sentit el consell presbiteral, es constituirà en cada parròquia un consell pastoral, que presideix el rector i en el qual els fidels, juntament amb aquells que participen pel seu ofici en la cura pastoral de la parròquia, prestin la seva col·laboració per al foment de l’activitat pastoral” (cfr Ca. 536, 1).

Aquest organisme parroquial no es pot confondre amb una Junta Parroquial o amb el consell econòmic.

Característiques del consell parroquial de pastoral
1.-
Consultiu: Consulta vol dir diàleg sincer i profund per a donar llum en els diferents assumptes de cara a la seva posterior execució. I encara que el CPP té vot merament consultiu (cfr ca 536, 2) el rector està en l’obligació d’escoltar-lo per a elaborar i implementar la programació pastoral de la parròquia. Al rector li correspon prendre les decisions després d’haver escoltat el parer del CPP.

2.- Representatiu: Tots els moviments, grups apostòlics, membres dels diferents sectors de la societat estaran representats en el consell. El consell és com el mirall de la parròquia.
3.- Permanent: és a dir, gaudeix d’una certa estabilitat encara que els membres han de renovar-se periòdicament.

Formació del CPP
Abans de nomenar el CPP convé que el rector dugui a terme una campanya de conscienciació i preparació en tota la seva comunitat parroquial.

El rector nomena i convoca als qui per la seva competència, prestigi i coneixements (cfr ca 212,3) poden formar part del CPP. El rector determina la quantitat de persones que integren el CPP, els justos.
És aconsellable que el rector nomeni membres del CPP als responsables dels diferents grups apostòlics, als coordinadors de les diferents accions pastorals.
I si el rector ho estima convenient i on les circumstàncies ho permetin, una part dels membres del CPP pot ser triada pels fidels que estiguin integrats en la comunitat parroquial.

Organització del CPP
El rector és el pastor propi de la parròquia i per tant, responsable de la pastoral parroquial; per raó d’això, ell és el president del CPP.

Una vegada es coneixen els membres del CPP, el rector procedeix a convocar-los i en la primera reunió s’organitzen per iniciativa del rector o, si ell així ho determina, per elecció dels integrants per a triar moderador i secretari.
L’agenda per a cada reunió del CPP la determina el rector. L’ideal és que aquests càrrecs de moderador i de secretari tinguin una durada mínima d’entre tres anys i màxima de cinc.
El moderador és l’encarregat d’elaborar, d’acord amb el rector, l’agenda de cada reunió i promou i coordina la participació responsable dels integrants.

Funcions del CPP
1.-
Poden els membres del CPP suggerir-li al rector els assumptes a tractar en les sessions del CPP.

2.- Els membres del CPP han de participar creativa i activament en totes les seves reunions i manifestar amb llibertat les seves opinions sobre tot allò que són consultats.
3.- Avaluar periòdicament els programes pastorals i les diferents activitats de la parròquia.
4.- Suggerir al rector noms de fidels amb els carismes i les qualitats que puguin contribuir a l’animació de la pastoral parroquial.
5.- Aconsellar al rector per a dividir la parròquia en sectors per a una atenció més eficient.
6.- Determinar metes, objectius i indicadors pastorals perquè l’activitat sigui harmònica i planificada.
7.- Ajudar al rector perquè tingui una visió més clara de la realitat de la seva parròquia. Els membres seran com els ulls de rector perquè vegi les necessitats dels fidels, principalment espirituals. (cfr ca. 212, 2 i 3).
8.- Ajudar al rector en la distribució de les tasques a favor d’una acció pastoral més eficaç.

En alguns llocs s’utilitza l’expressió “Mesa Llatina” o hispana o taula rodona parroquial per a denominar agrupacions similars als consells pastorals parroquials, però canònicament aquest terme no existeix.

El rector: Mn. Víctor Mosquera Ramos
Vicari episcopal per a l’administració dels béns de l’Església i l’economia diocesana