Explicació segons CIC

TRANSPARÈNCIA I RENDICIÓ DE COMPTES
Codi de Dret Canònic

PREÀMBUL

Codi de Dret Canònic

L’efectiva implantació de les normes del llibre cinquè del codi de Dret Canònic, unit a la nova regulació civil en matèria fiscal comptable i de transparència, fan necessari la implantació del sistema de rendició dels comptes per a totes les corporacions i fundacions d’Església Catòlica d’Espanya.

Aquestes corporacions i institucions, en el pla econòmic i fiscal, van ser incloses en l’article cinquè de l’acord entre la Santa Seu i l’Estat espanyol de 3 de gener de 1979. Aquest esment en l’article cinquè d’acord ha permès a les mateixes participar almenys dels mateixos beneficis que la legislació civil concedeix a les entitats no lucratives i en tot cas per a les entitats benèfiques privades.

Des de la data de la signatura de l’acord, s’han produït importants modificacions en el règim econòmic i fiscal del sector no lucratiu al nostre país. La llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal d’entitats sense fins lucratius, ha configurat tot un règim fiscal propi a les quals aquestes entitats accedeixen prèvia sol·licitud.

En l’àmbit civil, les entitats que poden accedir a aquest règim estan sotmeses a sistemes de control, rendició de comptes i fins i tot, a un protectorat que vetlla per l’aplicació adequada dels recursos als fins previstos, així com del destí dels beneficis fiscals concedits.

Urgia, en conseqüència, en l’àmbit de les entitats religioses, establir un mecanisme de tutela rendició de comptes que sent conforme amb la legislació canònica, oferís un nivell de garantia i transparència equivalent al de la resta d’entitats en l’àmbit civil.

L’àmbit d’aplicació de les presents normes ve marcat pel nivell competencial de la Diòcesi, en relació amb les entitats que hagin de rendir comptes al Bisbe Diocesà.

ARTICULAT

Article 1. Àmbit d’actuació.

 1. Les entitats religioses que hagin estat erigides o aprovades per la Diòcesi i que conforme al Dret Canònic o als seus estatuts estiguin subjectes als mecanismes de vigilància econòmic-patrimonial, control de comptes i supervisió s’ajustaran al regulat en les presents normes. 
 1. A l’oficina de transparència i rendició de comptes se li deleguen les facultats de: 
 1. Rebre els comptes de les entitats subjectes a l’obligació de rendició, i realitzar les actuacions conformes al concepte rendició de comptes que s’explicita en el present reglament.
 1. Fer les tasques de supervisió i vigilància de l’activitat econòmic-patrimonial que desenvolupen aquestes entitats en funció de la normativa vigent i del que s’estableix en els seus estatuts.
 1. Emetre document acreditatiu de la rendició de comptes a favor de l’entitat que ha realitzat aquesta rendició.
 1. Conèixer i aprovar, en els casos que correspongui, el pla d’actuació de l’entitat, conforme a les directrius i models de la conferència episcopal.

Article 2. El concepte de rendició de comptes. 

El procés de rendició de comptes de les entitats obligades consistirà en el següent:

a. Les entitats hauran de remetre a la Diòcesi dins del termini i en la forma escaient els comptes corresponents a l’exercici econòmic en els formats aprovats a aquest efecte.

b. L’oficina podrà sol·licitar informació aclaridora per a la correcta interpretació dels comptes.

c. La rendició de comptes no suposarà, en cap cas, l’aprovació dels comptes ni la realització d’una auditoria d’aquestes. Tampoc es tracta d’un mer dipòsit de comptes. Rendir comptes suposa oferir a l’autoritat eclesiàstica una informació suficient de la seva situació sense que això suposi responsabilitat directa de la Diòcesi sobre l’actuació de l’entitat, però sí un coneixement general de l’actuació realitzada.d. Una vegada rebuda i analitzada tota la informació pertinent, l’oficina emetrà certificat en el qual consti aquesta rendició, procedint al registre i arxiu de la documentació.

e. L’oficina, si ho estima oportú, podrà emetre un informe de recomanacions en relació amb els comptes presentats juntament amb la certificació.

f. Quan de la rendició de comptes realitzada es desprengui una possible situació greu des del punt de vista econòmic o una actuació que pogués ser contrària a alguna norma canònica, l’oficina comunicarà, en primera instància, aquesta circumstància a l’entitat amb l’objectiu que sigui esmenada. En cas contrari, l’oficina emetrà document acreditatiu del seu rendiment de comptes expressant aquesta situació, remetent còpia a l’òrgan corresponent a la secretaria-Canceller als efectes oportuns.

g. Quan en la rendició de comptes en els termes previstos es posi de manifest una presumpta situació greu que contravingui la normativa civil, l’oficina comunicarà aquesta situació a l’entitat, per a la seva verificació i, en el seu cas possible esmena. En cas que l’entitat no resolgués la situació, es comunicarà aquesta contingència a l’autoritat civil, sense menyscapte de les actuacions que derivin de la normativa canònica.

Article 3. Persones Jurídiques Públiques: Parròquies, Fundacions, Associacions públiques de fidels i altres institucions públiques.

1. Les persones jurídiques públiques, dependents del Bisbe Diocesà, en funció del que es preveu en el codi de dret canònic deuran:

a. Rendir comptes a l’oficina com a representant de l’autoritat eclesiàstica competent en els terminis i formats prèviament establerts. La rendició de comptes es realitzarà, almenys, en primera instància, mitjançant el lliurament dels comptes anuals en el termini dels cinc mesos següents al tancament de l’exercici econòmic

b. Aclarir tots els aspectes que li siguin requerits en relació amb els comptes ja sigui per escrit o mitjançant qualsevol altre mitjà valgut i de comú acord.

c. Atès que l’administració dels béns es du a terme sota la superior direcció de l’autoritat eclesiàstica, les associacions públiques de fidels i les fundacions públiques hauran de presentar en els tres mesos anteriors a l’inici de l’exercici econòmic un pla d’actuació, segons el format aprovat a aquest efecte que inclourà el conjunt d’activitats previstes a realitzar, així com el pressupost d’ingressos i despeses previstes per a dur-lo a terme.

d. L’oficina, en relació amb el pla d’actuació, es limitarà a verificar que les activitats a realitzar coincideixen amb les previstes en els estatuts i que el pressupost financer és consistent amb aquest pla i garanteix la viabilitat de l’entitat.e. En el cas de trobar alguna anomalia, a l’oficina es posarà en contacte amb l’entitat per a sol·licitar aclariments o indicar recomanacions. Si es detectessin anomalies greus, l’oficina ho comunicarà a l’autoritat competent perquè actuï conforme a dret.

f. En relació amb les operacions d’administració extraordinària, les associacions hauran de comunicar a l’oficina amb anterioritat a la seva execució l’acord de realització d’aquestes, establint-se un termini màxim de dos mesos perquè les examini i pugui, si així ho estima oportú, emetre informe raonat a l’autoritat competent sobre la conveniència o no de la realització d’aquesta. Tot això sense perjudici del que s’estableix en el codi per a les alienacions operacions assimilades, així com per a altres operacions que han estat regulades pel dret particular.

g. L’actuació de l’oficina de transparència i rendició de comptes, per al cas de les persones públiques, s’assimilarà al paper que realitza el Protectorat per a les fundacions civils, d’acord amb la normativa vigent.

 Article 4. Associacions i fundacions privades. 

 1. Les associacions nacionals privades de fidels, en virtut del cànon 305 del Codi de dret Canònic estan sota la vigilància de l’autoritat eclesiàstica competent, també des del punt de vista econòmic-patrimonial. 
 1. Les persones jurídiques privades hauran de rendir comptes a l’oficina si així està establert en els seus estatuts, sent les seves obligacions les que estiguin marcades en aquests.
 1. En el cas que aquestes entitats s’acullin als beneficis fiscals establerts del règim fiscal especial d’entitats no lucratives, les entitats hauran de rendir comptes en els termes establerts per a les persones públiques. 
 1. Es recomana a totes les entitats privades la rendició de comptes. Per a les entitats privades que no tinguessin obligació, l’oficina podrà sol·licitar informació sobre activitat realitzada, sempre en el marc de la labor de vigilància prevista en el cànon 305.
 1. L’oficina podrà certificar, a requeriment de l’autoritat civil o per iniciativa pròpia, el fet que una entitat privada no li rendeix comptes. 

Article 5. Fundacions no autònomes i altres. 

 1. Les fundacions no autònomes i qualsevol altra entitat que no gaudeixi de personalitat jurídica civil depèn directament de l’entitat eclesiàstica sota la qual opera i per tant, no tenen obligació de rendir comptes a aquesta oficina.

Disposicions addicionals

 1. Els formats de rendició de comptes seran aprovats pel Bisbe Diocesà a proposta del Consell d’Assumptes Econòmics i tenint en compte els models aprovats per la Conferència Episcopal. Aquests models prendran com a base la legislació comptable per a les entitats no lucratives amb les adaptacions comptables pertinents per a les institucions de l’Església.
 1. L’entrada en vigor d’aquestes normes es produirà una vegada sigui aprovat per l’òrgan competent. Els comptes corresponents al primer exercici podran presentar-se en els formats en els quals s’aprovin pels òrgans corresponents de l’entitat, havent-se d’adaptar la comptabilitat per als anys següents.
 1. L’oficina establirà mecanismes d’assessorament i col·laboració amb totes les entitats per a facilitar el compliment del que es preveu en les presents normes.

  El rector: Mn. Víctor Mosquera Ramos